Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin
godziny urzędowania : od 7.30 – 15.30
Dane teleadresowe:
Sekretariat 91 48-57-601
Informacja 91 48-57-500
e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
www: mopr.szczecin.pl
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania MOPR określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to m.in.:

1. prowadzenie działań w zakresie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, ukończenie szkoleń i spełnianie warunków do pełnienia tych funkcji,
3. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
4. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności organizowanie opieki w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych i przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka,
5. wspieranie dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka oraz w sporządzeniu planu pomocy dziecku,
6. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznym i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR,
7. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Tu podaj tekst alternatywny