Centrum Opieki nad Dzieckiem

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin
tel. 91 431 58 91, sekretariat@cod.szczecin.pl

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie powstało 1 stycznia 2013 roku na mocy uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2012 r.

Funkcjonuje m.in. w oparciu o przepisy ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Głównym zadaniem Centrum jest organizacja i zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Szczecin oraz ich obsługa ekonomiczno – administracyjna. Obecnie COD zarządza i organizuje pracę 13 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zapewniają 171 miejsc dla dzieci. Nad prawidłowym przebiegiem opieki i wychowania czuwają wychowawcy, opiekunki dziecięce, psychologowie, pedagodzy. Wsparcie i opiekę terapeutyczną zapewniają terapeuci oraz socjoterapeuci. W strukturze Centrum znajduje się także specjalistyczna placówka wsparcia dziennego zapewniająca opiekę dla 30 wychowanków.

Podstawowym zadaniem COD jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom, które są tej opieki pozbawione częściowo lub całkowicie, dzieciom, których bezpieczeństwu zagrażało przebywanie w dotychczasowym środowisku.

Kadra skupia się na zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i bytowych dzieci (wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, przybory szkolne, artykuły higieniczne, zakup leków, finansowanie wycieczek szkolnych, kieszonkowe itp.), zapewnieniu dzieciom edukacji, wyrównywaniu opóźnień rozwojowych i kompensacji deficytów rozwojowych. Opiekunowie dbają o dostęp do świadczeń zdrowotnych wychowanków, organizację czasu wolnego oraz zapewnienie wypoczynku minimum raz w roku szkolnym. Wychowankowie trenują piłkę nożną w UKS Sternik, biorą udział w obozach sportowych. Pracownicy Centrum podejmują też działania mające na celu powrót dziecka do rodziny.

Tu podaj tekst alternatywny