Doskonalenie pieczy zastępczej

Zadanie polega na wsparciu 105 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w formie:

1) wsparcia psychologicznego,

2) doradztwa specjalistycznego,

3) szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych,

4) udostepnienia internetowego poradnika dla rodziców zastępczych.

Zadanie realizowane jest równolegle przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie – dział Pieczy Zastępczej oraz przez organizacje pozarządowe, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE dla rodziców zastępczych, w tym w szczególności psychologiczne, polega na indywidualnych konsultacjach, omówieniu sposobu realizacji planu pracy z dzieckiem, rozpoznawaniu – diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych i doświadczeń traumatycznych, objęciu specjalistyczną diagnostyką i terapią. Usługi obejmują też poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych. Ma na celu usprawnienie funkcjonowania tych rodzin w trudnych sytuacjach, z jakimi spotykają się w życiu codziennym. Doradztwo specjalistyczne odbywa się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Dziale Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 10 w Szczecinie.

Specjalistyczne SZKOLENIA STACJONARNE w zakresie edukacji seksualnej, uzależnień behawioralnych, zagrożeń cyfrowych oraz metod oddziaływania w okresie adolescencji realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a spotkania odbywają się w siedzibie Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66.

SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA NIEZWODOWYCH I SPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH – zadanie zlecane jest do realizacji organizacjom pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert. Polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń wyjazdowych łącznie dla 75 osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji niezawodowych rodziców zastępczych, w tym kompetencji miękkich oraz rozwoju psychospołecznego dziecka i pracy oraz komunikacji z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju. Zaplanowano, iż w ciągu trwania projektu zostanie przeprowadzonych 7 szkoleń wyjazdowych.

INTERNETOWY PORADNIK RODZICA ZASTĘPCZEGO to praktyczne kompendium wiedzy o pieczy zastępczej z wykorzystaniem doświadczeń rodzin zastępczych, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz w formie poradnictwa pierwszego kontaktu. Zawiera pytania i odpowiedzi internatów oraz odpowiedzi ekspertów i czat z fachowcem. Poradnik realizowany jest jako zadanie zlecone organizacji pozarządowej w formie otwartego konkursu ofert, polegające na utworzeniu i prowadzeniu strony internetowej i profili w mediach społecznościach o rodzicielstwie zastępczym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Sławomira 10, 71-606 Szczecin, tel. 91-42-26-760, fax 91-42-11-709

ul. Słowackiego 13, 71-434 Szczecin, tel./fax 91-421-04-43

Tu podaj tekst alternatywny