Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną

Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną działa w ramach realizacji zadania pn. „Zapobieganie dysfunkcjom rodziny i profilaktyka umieszczania dziecka w pieczy zastępczej”.

Wsparciem Zespołu może zostać objęta rodzina, która jest klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zamieszkuje na terenie miasta Szczecin. Pomoc otrzymuje rodzic/opiekun dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej lub zagrożonego umieszczeniem w pieczy zastępczej (członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych).

Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną pracuje z całymi rodzinami wieloproblemowymi w procesie reintegracji po zabezpieczeniu dziecka w pieczy zastępczej (lub zagrożonymi odebraniem dziecka).

Uczestnicy projektu zostają objęci dodatkowym wsparciem asystenta rodziny, który w ramach swojej pracy zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej udziela wsparcia rodzinom w przezwyciężeniu dotychczasowych problemów rodzinnych poprzez rozmowy pedagogizujące, które mają na celu podniesienie świadomości w pełnieniu roli rodzica, treningi podnoszenia kompetencji wychowawczych, udzielanie pomocy w ustabilizowaniu spraw urzędowych, bądź też udzielaniu wsparcia w pokonaniu problemu np. bezrobocia.

Rodziny współpracują także z pracownikiem socjalnym, którego praca wsparta jest oddziaływaniem specjalistów. Pracownik socjalny w ramach swojej pracy diagnozuje środowisko rodzinne pod kątem sytuacji materialno- bytowej, zdrowotnej, rodzinnej. Oprócz przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy finansowej realizuje szeroko pojętą pracę socjalną mającą na celu pomoc rodzinie w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu rodziny korzystać mogą z dodatkowych form wsparcia takich jak wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz wsparcie specjalisty pracy z rodziną, który prowadzi indywidualne poradnictwo w zakresie pokonania wieloproblemowości. Specjalista pracy z rodziną w ramach projektu prowadzi również warsztaty edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości pełnienia roli rodzica, a także wzmacnia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Ponadto rodziny w ramach projektu skorzystać mogą z wyjazdu szkoleniowego – szkolenie o charakterze szkoły dla rodziców.

Koordynatorem Zespołu jest p. Emilia Mikuś.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną

ul. Bol. Śmiałego 12/U1, 70-351 Szczecin

tel. 91-311-48-52 fax. 91-311-48-60

Tu podaj tekst alternatywny