Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Sekretariat WSS
czynny od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30
Telefon: 91 424 56 72
E-mail: wss@um.szczecin.pl

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin uczestniczy w kreowaniu i koordynacji polityki prorodzinnej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania rodziny i polityki społecznej, w tym szczególnie odpowiada za zadania w zakresie:

1. nadzoru nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
2. nadzoru nad placówkami pomocy społecznej,
3. nadzoru nad systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
4. realizacji świadczeń wypłacanych w Szczecińskim Centrum Świadczeń (m.in. zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny itp.),
5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działań wynikających z zadań Wydziału Spraw Społecznych,
6. spraw dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
7. podejmowania działań mających na celu integracje zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością,
8. realizacji i promocji programów prospołecznych,
9. repatriantów i cudzoziemców,
10. przyjętych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
11. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tu podaj tekst alternatywny