Doskonalenie kadry

DOSKONALENIE KADRY SYSTEMU WSPARCIA RODZINY

Doskonalenie kadry w ramach projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” obejmuje:

1. Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny

Zadanie zlecone organizacji pozarządowej w formie otwartego konkursu ofert, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 szkoleń wyjazdowych dla łącznie 120 pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, a także dla kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie zaliczane jest do realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych zadań z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny w przedmiocie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, w tym dialogu motywacyjnego, skutecznej komunikacji, diagnozy sytuacji rodziny pod kątem tworzenia planu pracy z rodziną, poradnictwa prawnego oraz w zakresie przepisów prawa dotyczących wsparcia rodziny (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy).

2. Superwizje dla pracowników

Zadanie zlecone organizacji pozarządowej w formie otwartego konkursu ofert, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14 sesji superwizyjnych w łącznej liczbie 840 godzin dla 30 pracowników socjalnych, asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie i kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin. Realizacja superwizji indywidualnych dla wskazanej grupy adresatów, odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy asystenta rodzinny, pracownika socjalnego oraz kadry placówek wsparcia dziennego z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla uczestników.

3. Samokształcenie z wykorzystaniem zasobów pracowni specjalisty

W ramach projektu powstało miejsce spotkań i samokształcenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych pracowników systemu wsparcia rodziny w Szczecinie.

Więcej informacji o Pracowni Specjalisty w zakładce „Pracownia Specjalisty”

Tu podaj tekst alternatywny