O projekcie

Projekt pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” jest realizowany przez Gminę Miasto Szczecin ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 – Działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. W realizacji projektu uczestniczą: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina. Działania w ramach projektu realizowane są w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu realizowanych jest 6 zadań, które obejmują:
1) Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w 20 Placówkach Wsparcia Dziennego dla 320 dzieci i ich rodzin – realizator COnD;
2) Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych łącznie dla 22 wychowanków – realizator COnD;
3) Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie 140 rodzin (224 rodziców/opiekunów) w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych – realizator MOPR
4) Doskonalenie 105 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie psychologiczne, doradztwo specjalistyczne, w tym psychologiczne w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenia – realizator MOPR;
5) Wsparcie procesu usamodzielniania się 150 wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej – realizator MOPR i COnD;
6) Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla 120 pracowników instytucji wspierających rodziny – realizator WSS UM i COnD.

Projekt wpłynie na rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Szczecin, zmniejszenie barier równościowych, architektonicznych oraz zwiększenie dostępności informacji nt. istniejących możliwości wsparcia. Dzięki szkoleniom kadra instytucji wsparcia rodziny podniesie swoje kompetencje, a co za tym idzie będzie efektywniej wspierać rodziny w potrzebie. Dwie nowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewnią miejsca dla 22 wychowanków pieczy zastępczej, a wsparcie procesu usamodzielnienia wzbogaci działania skierowane do osób opuszczających pieczę zastępczą.

Wartość projektu wynosi 9 901 925,09 zł, dofinansowanie z UE 8 416 636,32 zł.

Szczegółowe informacje o podejmowanych w projekcie działaniach znajdują się w zakładce „Zadania”.

Tu podaj tekst alternatywny