Mobilny zespół specjalistów

Jest to program oferujący dodatkowe wsparcie działalności Placówek Wsparcia Dziennego w postaci usług mobilnego zespołu specjalistów, który stanowią: psycholog, pedagog, terapeuta i logopeda.

Specjaliści świadczą usługi dla wychowanków na terenie poszczególnych PWD, przyjeżdżają do dziecka w ustalonym terminie. Dzieci z PWD zostają objęte wsparciem z rekomendacji wychowawców placówki za zgodą rodziców/opiekunów, którzy zostają poinformowani o realizacji projektu. Na wniosek wychowawcy przyznana zostaje pierwsza godzina usługi specjalistycznej, następne zależne są od oceny specjalisty po pierwszym kontakcie z dzieckiem.

Pedagog pracuje z dziećmi, które mają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub ich problemy edukacyjne wskazują taką potrzebę.

Logopeda podejmuje systematyczną pracę z wychowankami, u których po godzinie diagnostycznej stwierdza taką potrzebę.

Psycholog i terapeuta pracują z dziećmi w kryzysie, z problemami emocjonalnymi.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni, wysoko wykwalifikowani specjaliści, nastawieni na dobro dziecka, wypełniający swoje zadania z dbałością o poszanowanie indywidualnych predyspozycji, potrzeb i godności dziecka.

Pracą zespołu koordynuje Specjalista ds. wsparcia dziennego w Centrum Opieki nad Dzieckiem p. Agnieszka Rokita – Żeluk – arokita-zeluk@cod.szczecin.pl

Tu podaj tekst alternatywny