Sztuka budowania

Sztuka budowania to program pracy z rodziną wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego z terenu miasta Szczecina złożony z trzech edycji.

Jedna edycja programu trwa rok (od IX do VIII) i obejmuje cykl spotkań warsztatowych, w tym dwa spotkania wyjazdowe, trzy spotkania stacjonarne (realizowane w COnD w Szczecinie) oraz tygodniowy wyjazd podsumowujący. Każda edycja przygotowana jest dla dziesięciu rodzin – około czterdziestu osób, w tym wychowankowie PWD, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz rodzeństwo.

Program ma na celu:

– wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych;

– wsparcie rodzin w celu uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej;

– budowanie kompetencji społeczno-kulturowych w naturalnym środowisku dziecka

i rodziny;

– poradnictwo rodzinne – wyposażenie rodziców/opiekunów prawnych w wiedzę

pedagogiczną, psychologiczną oraz prawną wspomagającą rozwój dziecka;

– wzmocnienie więzi rodzinnej oraz poprawę funkcjonowania rodziny;

– integrację rodzin oraz wymianę doświadczeń między rodzinami;

– wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem.

Kadra pracująca przy programie to dobrze przygotowani specjaliści i eksperci. Podczas warsztatów realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, wychowawcze, integrujące rodziny ze sobą i wszystkich razem, jak również zajęcia wyposażające w wiedzę niezbędną na rynku pracy czy zajęcia proekologiczne. Program „Sztuka budowania” rozwija również tzw. Kompetencje kluczowe, szczególnie kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Opiekunem programu jest p. Monika Wojdan, spwd@cod.szczecin.pl

Tu podaj tekst alternatywny