Kierunek samodzielność

To program usamodzielnienia wychowanków pieczy rodzinnej. Polega na prowadzeniu działań wspierających proces usamodzielniania 36 wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie Szczecina, w wieku od 16 do 26 roku życia. Obejmuje trzy edycje po 12 osób.

Program wspiera rozwój umiejętności życiowych, w tym uzyskanie zatrudnienia. Wpływa na rozwój i wzmocnienie postaw istotnych dla usamodzielnienia (sprawczość, wiara we własne siły, wytrwałość), umiejętności społecznych (skuteczna komunikacja, asertywność, współdziałanie, otwartość na potrzeby innych). Zapewnia wsparcie emocjonalne osobom usamodzielnianym, poszerza zakres wiedzy istotnej w procesie usamodzielniania (przepisy prawne, wiedza o zdrowiu, edukacja ekonomiczna, prawo pracy, poruszanie się na rynku pracy, gospodarowanie pieniędzmi).

Zadanie zostało zlecone organizacji pozarządowej w formie otwartego konkursu ofert – Fundacji Robinson Crusoe z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa.

Spotkania uczestników odbywają się w siedzibie Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66 bądź w plenerze.

Działania programu prowadzone są równolegle do realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie – dział Pieczy Zastępczej – wsparcia 8 opiekunów – mentorów usamodzielnienia (dla 40 usamodzielnianych) oraz organizacji staży zawodowych dla 60 uczestników projektu.

Tu podaj tekst alternatywny