Pedagog rodzinny

WSPIERANIE RODZINY PRZEZ PEDAGOGA RODZINNEGO W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

To zadanie zlecone organizacjom pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert polegające na wspieraniu 40 rodzin w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy. Pedagog rodzinny pracuje z rodziną, która objęta jest pomocą w formie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Szczecin.

Wspieranie rodziny poprzez świadczenie usług pedagoga rodzinnego polega na wspólnym opracowaniu planu pracy z rodziną, o którym mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny, aby wzmocnić funkcje opiekuńczą, wychowawczą i społeczną. Pedagog uczestniczy więc w przygotowaniu i realizacji całościowego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny, komplementarnego wobec działań Placówki Wsparcia Dziennego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Zadania pedagoga rodzinnego polegają na podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodzin w kryzysie, a tym samym mają prowadzić do ograniczania liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Praca pedagoga rodzinna obywa się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu oraz w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Bosko ul. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin.

Koordynatorem zadania jest p. Joanna Kotkowiak, jkotkowiak@um.szczecin.pl

Tu podaj tekst alternatywny