Rejs ku dorosłości

Jest to program realizowany dla usamodzielniających się wychowanków zastępczej pieczy instytucjonalnej w wieku od 14 do 20 lat. Odbywa się w trzech odrębnych edycjach. Każda z nich trwa 10 miesięcy i obejmuje cykl spotkań indywidualnych i zajęć grupowych, warsztaty, wyjścia o charakterze kulturalnym.

Wszystkie działania ukierunkowane są na budowanie kompetencji społecznych, wyposażenie wychowanków w wiarę we własne możliwości, wiedzę, umiejętności, które będą mogli wykorzystać przy starcie w samodzielność. W programie znalazły się więc treści odnoszące się do świadczeń dla usamodzielnianych, zasad dotyczących mieszkań chronionych, trening umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia, nauka autoprezentacji, rozmowy z pracodawcą, komunikacja i asertywność, a także wypełniania i pisania dokumentów (CV, list motywacyjny), nauka precyzowania planów życiowych, trening ekonomiczny (gospodarowanie budżetem), kształtowanie dojrzałości emocjonalnej, społecznej, zaradności życiowej, nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych i rozwiązywania konfliktów.

Każda grupa zrealizuje minimum dziesięć spotkań warsztatowych, w tym jeden wyjazd, a także cztery treningi społeczno-kulturalne realizowane poprzez wyjścia do teatru, filharmonii, restauracji itp.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch mentorów usamodzielnienia, a także innych specjalistów. Uczestnicy projektu mogą korzystać ze spotkań indywidualnych z mentorami, doradztwa, ustalać założenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i uzyskać wsparcie emocjonalne w sytuacjach kryzysowych.

Mentorki usamodzielnienia: p. Agnieszka Mielczarek i p. Kamila Kędziora

rejskudoroslosci@gmail.com

Tu podaj tekst alternatywny