O Placówkach

Obecnie na terenie Gminy Miasto Szczecin funkcjonują 34 placówki wsparcia dziennego (PWD), w których zabezpieczono 1080 miejsc. Placówki prowadzone są przez jedenaście organizacji pozarządowych, a jedna placówka prowadzona jest przez Centrum Opieki nad Dzieckiem (jednostka miejska Gminy Miasto Szczecin).

Placówka wsparcia dziennego jest jedną z form wsparcia rodziny i pełni bardzo ważną funkcję prewencyjną, w tym chroni dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom oraz młodzieży z rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych, poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne oraz terapeutyczne. Ponadto placówki współtworzą całościowy system działań na rzecz dziecka oraz rodziców przy współpracy z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Szczecina. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, chyba że do placówki dziecko skieruje sąd.

PWD posiadają zezwolenie Prezydenta Miasta Szczecin na ich prowadzenie oraz mieszczą się w lokalach, w których spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (nie obowiązuje placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie podwórkowej).

Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.

Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

Wszystkie placówki zobowiązane są do przyjmowania dziecka na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, postanowienia sądu, kuratorów sądowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym pracowników socjalnych w ramach planu pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej objętą asystenturą, opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucji oraz organizacji zajmujących się wspieraniem rodziny, w tym w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

PWD współpracują z rodzicami, opiekunami, kuratorami sądowymi, instytucjami, organizacjami zajmującymi się wspieraniem rodziny, placówkami oświaty i podmiotami leczniczymi.  W przypadku dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie placówka dodatkowo współpracuje z asystentem rodziny i/lub pracownikiem socjalnym.

Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, a na uczestnictwo w zajęciach niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Osoby pracujące z dziećmi w placówkach zobowiązane są do uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, o ile dotyczą podopiecznych z rodzin, w których taka karta została założona, a także w działaniach dotyczących realizacji planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, w szczególności diagnozują sytuację dziecka i jego rodziny, realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny oraz stale monitorują i analizują efektywność oddziaływań.

Placówki wsparcia dziennego organizują różne formy indywidualnej i grupowej pracy wychowawczo – terapeutycznej oraz podejmują różnorodne działania opiekuńczo – wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój dzieci. Jednym z elementów pracy placówki wsparcia dziennego jest współpraca i pomoc rodzinom uczestników w zakresie wynikającym z diagnozy sytuacji dziecka i jego rodziny. Placówki wsparcia dziennego cyklicznie przygotowują dla uczestników różnego rodzaju atrakcyjne tematyczne, mające na celu rozwój zainteresowań. Wszystkie placówki wsparcia dziennego zobowiązane są realizować programy z zakresu profilaktyki uzależnień lub zajęć indywidualnych i grupowych w tym zakresie.

Placówki Wsparcia Dziennego mogą być prowadzone w formie:

Opiekuńczej – placówka tego typu zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

Specjalistycznej – taka placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię;

Pracy podwórkowej – realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówki mogą też działać w formie łączonej.

Tu podaj tekst alternatywny