Dla specjalistów

Gmina Miasto Szczecin oferuje pomoc rodzinom, w szczególności rodzinom w kryzysie poprzez stworzenie systemu wsparcia, który opiera się na opracowaniu całościowego systemu działań na rzecz dziecka i jego rodziny przy współpracy z instytucjami i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Miasta Szczecin.

Proponujemy poniższe formy wsparcia rodzinom, w szczególności w kryzysie.

1.Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo -wychowawczej polega na wspieraniu rodziny w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną, która objęta jest pomocą w formie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Szczecin. Pedagog rodzinny, będzie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji opracowanego całościowego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny, który będzie komplementarny wobec działań Placówki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Cele zadania:

 • podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin w kryzysie, ograniczenie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
 • wspieranie rodziny poprzez świadczenie usług pedagoga rodzinnego na podstawie wspólnie opracowanego planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny, aby wzmocnić funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i społeczną.

Zadania pedagoga rodzinnego:

 • Pedagog rodzinny współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz ich otoczeniem: kuratorami sądowymi, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny. W przypadku dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie współpracuje z asystentem rodziny i/lub pracownikiem socjalnym;
 • Pedagog rodzinny jest zobowiązany wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny opracować i realizować plan pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Pedagog rodzinny jest zobowiązany diagnozować sytuację dziecka i jego rodziny oraz współpracować i pomagać rodzinie w zakresie wynikającym z diagnozy w ramach realizacji planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stale monitorować i analizować efektywność oddziaływań;
 • Pedagog rodzinny podejmuje działania w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy z grupami roboczymi Interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Działem Interwencji Kryzysowej, Działem Pieczy Zastępczej;
 • Pedagog rodzinny pracujący z rodziną objętą procedurą „Niebieskiej karty” zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej karty”, a także w działaniach dotyczących realizacji opracowanego planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Pedagog rodzinny podejmuje działania w porozumieniu z placówkami wsparcia dziennego na terenie Miasta Szczecin.

Program jest realizowany przez:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin;

tel. 91 434 51 28

e-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl

Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Jana Bosko

Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin;

tel. 501618008 e-mail: wenclawek@gmail.com

  1. Szkoła dla Rodziców program skierowany jest do rodziców i opiekunów prawnych. Ma na celu podwyższenie ich kompetencji wychowawczych oraz poprawienie relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi poprzez aktywne, wspierające słuchanie, nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania przemocy, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń, tak by były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami, rozwój pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, wzrost zaufania do siebie samego, mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Program realizowany jest przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

tel. 91 48 57 601,

e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl

  1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy – zadanie polega na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, a także wspieraniu rodziny z problemem alkoholizmu i przemocy poprzez:
 • mediacje,
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne,
 • organizację grup wsparcia,
 • terapie indywidualne i rodzinne.

Ponadto w ramach programu prowadzone jest szkolenie skierowane do rodzin z dziećmi, w szczególności objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz par dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym przed decyzją o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

Program realizują organizacje pozarządowe przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin

tel. 91 42 45 672

e-mail: wss@um.szczecin.pl

  1. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) polega na prowadzeniu wielokierunkowych działań, w szczególności o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, wspierającym oraz specjalistycznych form wsparcia dzieci z zespołem FAS, ich opiekunów i kadry pracującej na rzecz tych dzieci.

Cele zadania:

 • wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS,
 • minimalizowanie skutków FAS u dzieci dotkniętych tym syndromem,
 • pomoc na rzecz opiekunów dziecka z syndromem FAS,
 • profilaktyka spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży,
 • podniesienie poziomu wiedzy kadry pracującej na rzecz dzieci dotkniętych FAS i ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Program realizują organizacje pozarządowe przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin

tel. 91 42 45 672

e-mail: wss@um.szczecin.pl

  1. Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.

Cele zadania:

 • podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży dotyczącej działania i szkodliwości alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowotnym, społecznym, ekonomicznym itd.,
 • podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej,
 • uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty profilaktycznych zajęć pozaszkolnych,
 • przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – adekwatnych do zainteresowań adresatów,
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień,
 • popularyzacja abstynencji wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,
 • korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
 • aktywizacja rodziców i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji alkoholu.

Program realizują organizacje pozarządowe przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin

tel. 91 42 45 672

e-mail: wss@um.szczecin.pl

  1. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego polegająca na prowadzeniu działań w ramach profilaktyki selektywnej, skierowanej do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnień, których celem jest:
 • podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych
  w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
 • obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród młodych mieszkańców Szczecina,
 • promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania uzależnieniom,
 • aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania substancji psychoaktywnych,
 • krótka interwencja,
 • konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek,
 • poznanie lokalnego systemu pomocowego,
 • korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

Program realizują organizacje pozarządowe przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin

tel. 91 42 45 672

e-mail: wss@um.szczecin.pl

  1. Organizacja wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień
   i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówek.

Organizacja półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem
w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina

Organizacja wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, o ile nie korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeznaczonych na ten cel.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:

 • zapewnienia wypoczynku, promocji czynnych form tego wypoczynku,
 • wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy,
 • zapewnienia dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych,
 • popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
 • korekcji zachowań agresywnych i zmniejszenia napięcia pochodzącego z deprywacji potrzeb, w tym wynikających z sieroctwa społecznego u dzieci i młodzieży,
 • podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wskazania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Program realizują organizacje pozarządowe przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin

tel. 91 42 45 672

e-mail: wss@um.szczecin.pl

8. Asystent rodziny (ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w imieniu wnioskodawcy sprawy w różnych instytucjach (z wyłączeniem świadczeniodawców). Asystent pomoże rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Program realizowany jest przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W Sikorskiego 3 w Szczecinie,

tel. 91 48-57-60,

e-mail:sekretariat@mopr.szczecin.pl

  1. Praca socjalna to działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Pomoc w formie pracy socjalnej udziela się niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. Nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny świadczący osobie lub rodzinie pomoc w formie pracy socjalnej wyposażony został w narzędzie, jakim jest kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Umowa ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego, udziela się pomocy, która w szczególności polega na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • wzmocnieniu roli funkcji rodziny,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • pomocy w integracji rodziny,
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • dążeniu do integracji rodziny.

Wsparcie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w szczególności jako:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
 • terapia i mediacja,
 • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
 • pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działanie:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówek wsparcia dziennego;
 • rodzin wspierających.

Pracownik socjalny po dokonaniu analizy sytuacji rodziny wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej, w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wniosek o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki organizacyjnej,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny obejmując rodzinę asystenturą współpracuje przede wszystkim
z rodziną na jej zasobach w celu przezwyciężenia trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych:

 • Motywuje rodziców do wzmocnienia kompetencji wychowawczych poprzez ukończenie warsztatów „Szkoły dla rodziców” oraz udział w treningach przeprowadzanych przez asystenta rodziny w środowisku, w tym należytego prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem, przeprowadzanie z rodzicami treningów opiekuńczo – higienicznych. Z warsztatów korzystają również rodzice, którzy zostali zobowiązani do podnoszenia swoich kompetencji wychowawczych przez Sąd;
 • Przeprowadza w środowisku treningi wzmacniające relacje pomiędzy członkami rodziny w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania potrzeb członków rodziny, jak również motywuje klientów do podjęcia stosownej terapii w powyższym zakresie w momencie zaistnienia takiej potrzeby;
 • Motywuje rodziców do pozostawania w bieżącym kontakcie z małoletnimi przebywającymi w pieczy zastępczej, jak również do stałego weryfikowania ich sytuacji szkolnej, zdrowotnej, społecznej;
 • Motywuje rodziców do podejmowania i utrzymywania stałego zatrudnienia oraz podejmowania działań na rzecz stabilności mieszkaniowej;
 • Informuje i motywuje do skorzystania z warsztatów dla dzieci “Złość nie jest zła”, mających na celu lepsze poznanie swoich uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie z nimi;
 • Współpracuje ze szkołą, przedszkolem, kuratorem, dzielnicowym, pracownikiem socjalnym w celu udzielenia rodzinie jak najszerszej pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu;
 • Ustala potencjał własny rodziny – bliskich i dalszych krewnych, przyjaciół – którzy udzielają rodzinie wsparcia w sposób naturalny w sytuacjach kryzysu i w codziennym życiu;
 • Kieruje dzieci do Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 • Wskazuje możliwość uzyskania wsparcia psychologiczno – terapeutycznego i pedagogicznego kierując do specjalistycznych ośrodków i instytucji;
 • Ułatwia dostęp do ogólnej i specjalistycznej opieki medycznej np. psychiatrycznej dla dzieci i dorosłych.
 • Ułatwia dostęp do placówek edukacyjnych – zgodnie ze zdiagnozowanymi deficytami rozwoju dziecka – w zakresie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

Program realizowany jest przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W Sikorskiego 3 w Szczecinie,

tel. 91 48-57-60,

e-mail:sekretariat@mopr.szczecin.pl

  1. Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną jako wyodrębniony zespół przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. B. Śmiałego 12/U1 w Szczecinie, obejmie swoim wsparciem 140 rodzin, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
   w Szczecinie i zamieszkujących na terenie Szczecina. Wsparcie dotyczy rodziców/opiekunów dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej/zagrożonego umieszczeniem w pieczy zastępczej (członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych). Głównym zadaniem Zespołu jest podjęcie interwencji społecznej rozumianej jako zespół skoordynowanych działań o charakterze ratunkowym, które wykraczają poza zapewnienie doraźnej pomocy, redukcja niekorzystnych zjawisk oraz podejmowanie działań z obszaru profilaktyki w zakresie powstania nowych problemów. Ponadto, intensywna praca socjalna polega na oddziaływaniu specjalistów w postaci pracowników socjalnych, specjalisty pracy z rodziną oraz asystentów rodzin. Zespół pracuje z całymi rodzinami wieloproblemowymi w procesie reintegracji po zabezpieczaniu dziecka w pieczy zastępczej (lub zagrożonymi odebraniem dziecka). Jednocześnie Zespół wspiera się usługami specjalistycznymi w postaci psychologa i pedagoga (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dla wychowanka oraz porady psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców). Zespół jest zobowiązany ściśle współpracować z placówkami wsparcia dziennego funkcjonującymi na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym z pedagogiem rodzinnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

B. Śmiałego 12/U1 w Szczecinie

tel. 91 48-57-60,

e-mail:sekretariat@mopr.szczecin.pl

  1. Dział Interwencji Kryzysowej zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych, organizowaniem systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem, współpracą z instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomocy osobom dotkniętym kryzysem, zapewnieniem doraźnego całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie, organizowaniem grup wsparcia, prowadzeniem krótkoterminowej terapii w kryzysie, prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa, inicjowaniem i podejmowaniem interwencji oraz koordynacją działań związanych z podjętą interwencją, udzielaniem kompleksowych porad, m.in. w zakresie wykluczenia społecznego, zwłaszcza uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie,

tel. 91 48-57-60,

e-mail:sekretariat@mopr.szczecin.pl

W ramach Działu Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Sekcja Interwencji Kryzysowej z Hostelem, która pracuje w systemie całodobowym, natychmiastowo reagując na wszelkie zgłoszenia w sytuacjach kryzysowych. Zapewnia możliwość skorzystania z pomocy 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Sekcja Interwencji Kryzysowej koncentruje się na tym aspekcie interwencji kryzysowej, który obejmuje działania doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. We współpracy ze służbami interwencyjnymi (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) pracownicy Sekcji Interwencji Kryzysowej uczestniczą w niesieniu pomocy ofiarom wydarzeń traumatycznych, wymagających udzielenia natychmiastowego wsparcia psychologicznego. We współpracy z Policją pracownicy Sekcji Interwencji Kryzysowej uczestniczą w interwencjach dotyczących ujawnienia opiekunów niezdolnych do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, przewożąc do placówki i towarzysząc im w celu zminimalizowania traumy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W Sikorskiego 3 w Szczecinie,

tel. 91 48-57-60,

e-mail:sekretariat@mopr.szczecin.pl

  1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacja procedury „Niebieskiej Karty”. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Niebieska Karta” jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami, gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Po zapoznaniu się z kartą Zespół ustala wstępny plan pomocy i wyznacza grupę roboczą. Grupa robocza składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc. Po przeprowadzeniu rozmów, z osobami których dotyczy Niebieska Karta, realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie

tel. 91 48-57-60,

e-mail:sekretariat@mopr.szczecin.pl

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania mające na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jana Henryka Dąbrowskiego 22/23 w Szczecinie

e-mail: gkrpa@scpu.szczecin.pl

Obsługa pokój 101 (parter) – tel. 501029547

Tu podaj tekst alternatywny